Svetlotechnický posudok fotovoltaická elektráreň letisko Košice

Svetlotechnický posudok fotovoltaická elektráreň letisko Košice

Odborné posúdenie sa podáva ako príloha k projektovej dokumentácii
„FVZ Letisko 99,9kWp – Letisko Košice – Airport Košice, a.s., Letisko Košice, 041 75 Košice IV“ Dotknuté územie umiestnenia fotovoltaického zariadenia (ďalej len FVZ) sa nachádza v intraviláne obce Košice Barca, katastrálneho územia: Barca. Navrhovaný slnečný fotovoltaický systém bude inštalovaný na streche objektu s parcelným číslom stavby 1573/240. FVZ bude zaberať 500 m2 a bude uložená na kovových profiloch. Celkovo tu bude umiestnených 400 ks fotovoltaických panelov (FVP).

Posúdenie možného oslnenia nežiaducim svetelným odrazom od plánovaných fotovoltaických panelov letiskovej veže v Košiciach bolo realizované na základe výpočtového 3D modelu za použitia sledovania svetelných lúčov metódou priameho ray-tracingu. V prvom kroku sme hľadali najnepriaznivejšiu polohu slnka počas dňa, kedy je možný eventuálny odraz smerom k letiskovej veži. Následne bola skúmaná najnepriaznivejšia výška slnka nad horizontom z hľadiska uhla odrazu svetelných lúčov na presklené plochy riadiacej letiskovej veži.

Výpočet oslnenia bol uskutočnený pre predmetný objekt, pričom boli uvažované nasledujúce podmienky:
• Nadmorská výška 231,600 m.n.m.
• ZŠ 48°40´ ; ZD 21°14´
• Jasná nezamračená obloha bez možnosti tienenia ďalších objektov