Kedy potrebujem svetlotechnický posudok

Svetelno-technický posudok je potrebné vypracovať vždy pri návrhu novej zástavby, respektíve návrhu stavebných úprav existujúcej stavby.

Svetlotechnický posudok je potrebné vypracovať  najmä ak :

  • Navrhovaná stavba nerešpektuje odstupové vzdialenosti stavieb
  • Navrhovaná stavba svojou výškou prevyšuje okolitú zástavbu
  • Stavba je navrhovaná v stiesnených podmienkach, prieluke a podobne
  • Sa jedná o budovy školských a predškolských zariadení, nemocničné zariadenia a podobne

Svetlotechnické posúdenie je potrebné aj pri :

  • Zmene účelu využitia stavby a priestorov ( napríklad z nebytových na bytové)
  • Návrhu osvetľovacích otvorov v pracovnom prostredí
  • Návrhu stavieb v okolí letísk a ich pristávacích plôch

Svetlotechnický posudok alebo štúdiu odporúčame vypracovať pri návrhu každej zástavby už v štádiu projektu pre územné rozhodnutie. Stavebné úrady a hygiena vyžaduje tento dokument stále častejšie, pre vydanie stavebného povolenia respektíve ku kolaudácii stavby. Zároveň sa vyhnete námietkam zo strany susedov respektíve budúcich užívateľov stavby.