Podklady potrebné na vypracovanie svetlotechnického posudku

Svetlotechnický posudok je spracovaný na základe úplnej projektovej dokumentácie prípadne na základe podkladov a údajov o zámeroch projektanta.

Pre vypracovanie svetlotechnického posudku  je potrebné dodať :

 • Jednoduchý popis stavebného zámeru
 • Kópiu katastrálnej mapy, prípadne údaje potrebné pre vyhľadanie podkladov na katastrálnom portály
 • Fotodokumentáciu
 • Udaje o investorovi
 • Udaje pre vyhľadanie stavby na mape

Vybranú časť projektovej dokumentácie  :

 • Sprievodnú alebo technickú správu
 • Situácia stavby (M 1:500) ktorá obsahuje :
 1. Orientácia k svetovým stranám
 2. Odstupové vzdialenosti riešeného objektu od okolitých stavieb
 3. Výšky okolitých stavieb od terénu
 4. Vrstevnice
 • Pôdorysy jednotlivých podlaží s kótami a popisom
 • Charakteristický rez bdovy
 • Pohľady
 • Podrobnosti o okenných otvoroch
 • Približná charakteristika povrchov