Osvetlenie pri práci

Pracovisko s optimálnymi svetelnými podmienkami je dôležité z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť svetelné podmienky ktoré zabezpečia zrakovú pohodu v závislosti od druhu vykonávanej práce.Požiadavky na osvetlenie miest zrakových úloh sú stanovené v technickej norme STN EN 12464-1:2004 Svetlo a osvetlenie, Osvetlenie pracovných miest, Časť 1: Vnútorné pracovné miesta.  Súbor požiadaviek na osvetlenie vnútorných pracovných miest je z hľadiska zabezpečenia zrakovej pohody a zrakového výkonu pri práci. Okrem kvantitatívnych požiadaviek na udržiavanú osvetlenosť miest zrakových úloh sú v norme ustanovené aj kvalitatívne požiadavky na osvetlenie ako je rovnomernosť, oslnenie,smerovanie svetla, podanie farieb a vnímanie farby svetla.

Svetlotechnický posudok osvetlenia pri práci je potrebný pre

  1. stavebné povolenie
  2. regionálny úrad verejného zdravotníctva
  3. zmenu triedy zrakovej náročnosti
  4. návrh optimálneho pracovného prostredia
  5. optimalizáciu osvetľovacích otvorov
  6. návrh umelého osvetlenia
od 200 €