Čo je to svetlotechnický posudok

Svetlotechnický posudok je elaborát vypracovaný za účelom analýzy navrhovaných stavebných úprav a zásahov v životnom prostredí, ktoré budú mať vplyv na svetlotechnickú pohodu vo vonkajšom a vnútornom  životnom prostredí. Posudzuje predovšetkým priestory, ktoré sú určené na trvalý pobyt osôb v zmysle platných predpisov a technických noriem.

Podľa platných požiadaviek je potrebné pri stavebných zásahoch posúdiť najmä:

  • Vplyv stavby alebo stavebných úprav na účinnú dobu insolácie okolitých stavieb a to najmä ich obytných miestností
  • Uroveň zatienenia okolitých existujúcich objektov a zároveň nezastavaných pozemkov určených na výstavbu
  • Uroveň denného osvetlenia priestorov určených na trvalý pobyt osôb
  • Optimalizáciu veľkosti presvetľovacích otvorov miestností určených na trvalý pobyt osôb

Cieľom svetlotechnického posudku a stým súvisiaceho návrhu denného osvetlenia je umožniť do miestnosti prístup slnečnému svetlu, ktoré je rozptýlené v atmosfére, a pomôcť tak dosiahnuť stav zrakovej pohody pre užívateľov interiéru, tj zabezpečiť vhodné svetelné podmienky pre zrakové práce v interiéri.