Vplyv stavby na okolitú zástavbu z hľadiska svetlotechniky

Vplyv stavby na okolitú zástavbu z hľadiska svetlotechniky

Odborné posúdenie sa podáva ako príloha k projektovej dokumentácii „REKONŠTRUKCIA BYTU A NADSTAVBA BYTOVÉHO DOMU, ŠUMAVSKÁ  26, BRATISLAVA“ pre územné rozhodnutie. V zmysle uvedených platných predpisov je potrebné posúdiť vplyv plánovanej nadstavby  na okolitú jestvujúcu zástavbu a vyjadriť sa k zmeneným svetlo-technickým pomerom v danej lokalite.

Riešený bytový dom sa nachádza v širšom centre Bratislavy, mestská časť Bratislava – Nové mesto. Predmetný bytový dom sa nachádza v obytnej zóne , ktorú predstavuje staršia nízko podlažná zástavba. Dom sa nachádza na Šumavskej ulici , ktorá je paralelná so Záhradníckou ulicou. Vstup do domu je z kľudovej časti, kde Šumavská ulica ústi do zeleného predpolia domu. Južná časť domu je otočená do dvora. Zo západnej strany sú garáže. Bytový dom má tri nadzemné podlažia. Návrh rieši obnovu bytov na 4NP a nadstavbu jedného podlažia.

 

 

Úlohou posúdenia je vyjadriť sa k prípadnému zníženiu účinnej doby insolácie a oslnenia okolitej výstavby na susedných parcelách, viď situáciu v prílohe.